Про Управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом  Південно-Західного міжрегіонального управління

Державної служби з питань праці

«06» грудня 2022 року  № 4/ПЗ 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області

Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління інспекційної діяльності  у Чернівецькій області  (далі – Управління) є структурним підрозділом, що входить до структури Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (далі – Міжрегіональне управління).

1.2.Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області  підпорядковується начальнику та  заступнику начальника міжрегіонального управління.

1.3.Повноваження Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області поширюються на територію Чернівецької області. За рішенням начальника Міжрегіонального управління може покладатися виконання завдань на території здійснення повноважень Міжрегіонального управління.

1.4. Управління інспекційної діяльності  у Чернівецькій області в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства економіки України, Положенням про  Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці,  а також цим Положенням.

     1.5. Основними завданнями Управління  інспекційної діяльності у Чернівецькій області  є:

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні;

3) здійснення державного нагляду і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.

ІІ. Управління  інспекційної діяльності  у Чернівецькій області  відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду,а також з  питань        нагляду та контролю за додержанням законодавства     про   працю, зайнятість населення, загально- обов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

2.2. координує відповідно до законодавства роботу місцевих державних

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, а також з питань нагляду  та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість  населення, загально-обов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

2.3. здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

2.4. бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює їх виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;

2.5. здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

2.6. здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо вдосконалення таких списків;

2.7. здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;

2.8.здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

2.9. здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу);

2.10.здійснює державний контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у частині:

реєстрації у регіональному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів;

подання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю;

2.11. здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління в Чернівецькій області та відділення в районах Чернівецької області) законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

2.12. здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за діяльністю робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління в Чернівецькій області, відділення в районах Чернівецької області);

2.13. здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляд (контроль)за:

факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність та виконання яких можуть шкодити здоров’ю працівників;

виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань;

дотриманням вимог санітарних норм та правил;

своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу, збереження здоров’я працівників;

наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників;

2.14. здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері охорони праці, зокрема в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, у тому числі з питань:

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів;

організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці;

2.15. здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

2.16. здійснює дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників;

2.17. забезпечує складення санітарно-гігієнічних характеристик умов праці для подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праці;

2.18.проводить:

розслідування обставин та причин виникнення гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь;

технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті, а також видає за результатами таких розслідувань обов’язкові до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами рішення;

моніторинг стану умов праці та здоров’я працівників як складову державного соціально-гігієнічного моніторингу;

2.19. бере участь:

у прийнятті в експлуатацію об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

у проведенні державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва відповідно до вимог законодавства;

у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві; у розслідуванні обставин і причин аварій, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення;

у роботі з удосконалення системи ведення обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до компетенції управління;

в організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року;

в атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки; у роботі комісії із списання об’єктів державної власності;

2.20. сприяє формуванню реєстру підприємств та організацій відповідно до груп ризику для здоров’я працівників та Державного реєстру професійних захворювань;

2.21.бере участь у формуванні та веденні інформаційної бази для прогнозування та проведення аналізу тенденцій забезпечення прав людини відповідно до компетенції Управління;

2.22. надає пропозиції до державного замовлення на науково-дослідні роботи з питань охорони та гігієни праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт, об’єктами підвищеної небезпеки,

2.23. надає пропозиції щодо формування та фінансування державного замовлення на підготовку кадрів з питань гігієни праці;

2.24. забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань, віднесених до його компетенції, про свою діяльність та бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із  професійними спілками і організаціями роботодавців з питань, що належать до його компетенції;

2.25.  проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

2.26. забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійсненню громадського контролю за діяльністю Міжрегіонального управління та Управління інспекційної діяльності в області;

2.27.забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням;

2.28. бере участь у розгляді звернень громадян з питань, що належать до компетенції Управління.

2.29. забезпечує здійснення в Управлінні соціального діалогу з питань реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, гігієни праці та соціального захисту, укладення колективних договорів (угод), створення умов для трудової діяльності працівників та роботи профспілкових організацій відповідно до законодавства України;

2.30.організовує інформаційну та видавничу діяльність з питань, що належать до його компетенції;

2.31. видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, фондам загальнообов’язкового державного страхування, виконавчим органам міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, а також центральним органам виконавчої влади обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

2.32. складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення, веде їх облік;

2.33. зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, до усунення порушень, які створюють загрозу життю та здоров’ю працівників;

2.34. здійснює фіксацію процесу проведення перевірок, інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

2.35.накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання вимог посадових осіб Управління;

2.36. проводить моніторинг у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

2.37. готує звітність про проведену роботу Управління;

2.38. здійснює інші повноваження, визначені законом.

ІІІ. Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області для виконання покладених на нього завдань має право:

3.1. залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

3.2. отримувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

3.3. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку, іншими технічними засобами;

3.4. скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

3.5. безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Управління;

3.6. безперешкодно без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень юридичних осіб (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичних осіб, які використовують найману працю;

3.7. проводити безперешкодно перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування) з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, ознайомлюватися під час проведення перевірок з відповідними інформацією, документами і матеріалами та отримувати від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідні для виконання повноважень Управління копії або витяги з документів;

3.8. одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, лабораторних досліджень умов праці, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;

3.9. одержувати від посадових осіб центральних органів виконавчої влади письмові пояснення щодо причин допущення порушень законодавства про працю та зайнятість населення;

3.10. надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації щодо внесення у відповідний строк до споруд, технологічних чи організаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких процесів у відповідність із положеннями законодавства з питань охорони та гігієни праці і підвищення рівня захищеності працівників;

3.11. залучати  працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю) у сфері, що належить до компетенції Держпраці;

3.12. заслуховувати звіти посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Управління;

3.13.використовувати транспортні засоби спеціалізованого призначення, у тому числі із символікою Держпраці;

3.14. надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали відповідним органам для притягнення таких осіб до відповідальності згідно із законом.

4. Управління інспекційної діяльності  у Чернівецькій очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Міжрегіонального управління у встановленому чинним законодавством порядку.

Начальник Управління інспекційної діяльності  у Чернівецькій області має двох заступників, зокрема:

– заступника начальника Управління – начальника відділу з питань праці південно-східного напрямку;

– заступника начальника Управління – начальника відділу з питань безпеки праці південно-східного напрямку;

Управлінню  інспекційної діяльності у Чернівецькій області  підпорядковані такі відділи:

  • відділ з питань праці південно-східного напрямку;
  • відділ з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці;
  • відділ з питань безпеки праці південно-східного напрямку;

В разі відсутності начальника Управління  (відпустки, тимчасової непрацездатності) виконує  його обов’язки  один із заступників за рішенням начальника, першого заступника чи заступника начальника Міжрегіонального управління.

5. Начальник Управління:

– здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

– організовує та забезпечує виконання Управлінням актів законодавства, наказів, доручень начальника та заступників начальника Міжрегіонального Управління відповідно до розподілу обов’язків, доручень Держпраці України;

–  вносить начальнику Міжрегіонального Управління пропозиції щодо пріоритетів роботи Управління та підпорядкованих відділів і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Управління та його структурних підрозділів ;

– планує роботу Управління в цілому, вносить пропозиції щодо формування Плану роботи Міжрегіонального управління;

–  звітує перед начальником Міжрегіонального управління про виконання покладених на Управління завдань та планів  роботи;

–  рекомендує на посаду чи надає подання на звільнення з посади працівників Управління;

–  надає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та заохочення посадових осіб та працівників Управління;

–  входить до складу колегії Міжрегіонального Управління;

–  здійснює інші повноваження покладені на Управління.

6. Управління інспекційної діяльності  у Чернівецькій області  під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з всіма структурними підрозділами  Міжрегіонального управління  а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.