UP
Фільтр
 • Привітання з Днем Конституції

  Шановна буковинська громадо!

  28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Основний Закон держави - Конституцію України.

  Цим надважливим документом затверджено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, а людину і її права визнано найвищою цінністю. 

  І сьогодні ці найвищі принципи свободи і справедливості, на яких базується Конституція  нашої великої і могутньої держави, спонукають кожного із нас  до наполегливої  праці, активної громадянської  позиції, віри у прийдешній день.

  Шановні буковинці!

  Від імені колективу Управління Держпраці у Чернівецькій області  щиро вітаю з Днем Конституції.

  Бажаю здоровя і достатку, миру і злагоди.

  З повагою - начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцак


   

 • Виконання робіт підвищеної небезпеки – лише за умови отримання відповідного дозволу

  Виконання робіт підвищеної небезпеки – лише за умови отримання відповідного дозволу

  Відповідно до частини третьої статті 837 Цивільного кодексу України для виконання окремих видів  робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник)  зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл.

  Згідно із частиною третьою статті 21 Закону України «Про охорону праці», роботодавець  повинен одержати  дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки  та на експлуатацію (застосування)  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

  Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформленні, анулюванні дозволів визначає Порядок видачі  дозволів на виконання  робіт підвищеної небезпеки  та на експлуатацію (застосування)  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 26.10.2011 р. за №1107 (далі - Порядок №1107).

  Виконання робіт підвищеної небезпеки може відбуватися на підставі договору  підряду лише тим підрядником, який має відповідний дозвіл, одержаний згідно з Порядком №1107.

  Залучення суб’єктами господарювання для виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі цивільно-правових договорів, фізичних осіб, які не є суб’єктами одержання відповідного дозволу , є порушенням вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку.

  Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 року №826 затверджено уніфіковану форму акта перевірки  суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта), у розділі ІV якого наведено перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

  Факти залучення суб’єктами господарювання для виконання робіт підвищеної небезпеки, на підставі цивільно-правових договорів, фізичних осіб, які не є суб’єктами одержання відповідного дозволу , належать  до порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, визначених пунктом 2.5 розділу  ІV уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта), а саме: до порушень вимог правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, інших галузевих норм і правил, технологій.


   

 • Оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо гнучких форм організації праці)

  Оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо гнучких форм організації праці)

  На сайті Міністерства соціальної політики України оприлюднено проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо гнучких форм організації праці)".

  Документ опубліковано у рубриці «Проекти нормативно-правових актів» .

  Обговорення проекту розпочалося з 25 червня. Триватиме до 25 липня, тобто пропозиції до проекту документа можна подавати упродовж місяця.

  Подаємо текст проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо гнучких форм організації праці).

  «…Верховна Рада України постановляє:

  І. Внести зміни до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375, із наступними змінами):

  1)  частину першу статті 24 після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:

  „7) при укладенні трудового договору про дистанційну роботу;”.

  У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8;

  2)  статтю 60 викласти в такій редакції:

  „Стаття 60. Гнучкий режим робочого часу

  За погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом для працівника може встановлюватись гнучкий режим робочого часу на визначений строк або безстроково як при прийнятті на роботу так і згодом.

  Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу.

  Гнучкий режим робочого часу може передбачати:

   1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки; при цьому може передбачатись поділ робочого дня на частини;

  2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;

  3) час перерви для відпочинку і харчування.

  Облік робочого часу забезпечується власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

  Гнучкий режим робочого часу, як правило, не застосовується на  безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, при багатозмінній організації роботи, а також в інших випадках, обумовлених специфікою діяльності, коли виконання обов’язків працівником потребує його присутності в чітко визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку години роботи (торгівля, побутове обслуговування населення, вантажно-розвантажувальні роботи, робота транспорту, інше) або коли такий режим є несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці.

  У разі виробничо-технічної необхідності та / або для виконання невідкладних чи непередбачуваних завдань власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган може тимчасово (на термін до одного місяця протягом календарного року) застосовувати до працівників, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальновстановлений на підприємстві, в установі, організації графік роботи. При цьому норми частини третьої статті 32 цього Кодексу не застосовуються.

  У разі відрядження на працівника поширюється режим робочого часу того підприємства (установи, організації), до якого (якої) його відряджено.

  Застосування  гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.”;

  3)    доповнити статтями 601–603 такого змісту:

   „Стаття 601. Дистанційна (надомна) робота

  Сторони трудового договору можуть домовитись про виконання роботи дистанційно. Умови такої роботи встановлюються у трудовому договорі.

  Якщо домовленість про дистанційну (надомну) роботу досягнута під час дії трудового договору, укладеного у письмовій формі, така умова роботи оформляється шляхом внесення до нього змін. Якщо трудовий договір було укладено в усній формі, він переоформляється у письмовій формі.

  Дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

  Дистанційний (надомний) працівник – це особа, з якою укладено трудовий договір про дистанційну роботу.

  Дистанційні працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 цього Кодексу.

  Виконання роботи дистанційно не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

  Стаття 602. Переважне право на виконання роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу та дистанційної роботи

  Батькам особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, працівникам, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, працівникам похилого віку та особам з інвалідністю надається переважне право на виконання роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу та дистанційної роботи (статті 60, 601 цього Кодексу).

  Стаття 603. Працівники, які самостійно планують свій робочий час

   Керівники юридичних осіб та відокремлених підрозділів, а також інші категорії працівників, визначені колективним договором, можуть планувати свій робочий час самостійно, за умови дотримання строків виконання робіт, щодо яких встановлено строк.

  Облік робочого часу таких працівників не ведеться, якщо інше не передбачено колективним або трудовим договором. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 цього Кодексу.”;

  4)  у частині першій статті 66 слова „тривалістю не більше двох годин” виключити.

  ІІ. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

  2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»

  Довідково: проект акта розроблено Міністерством соціальної політики на виконання пункту 92 Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1106-р, стосовно визначення особливостей регулювання трудових відносин на умовах дистанційної роботи; застосування праці осіб, які працюють вдома; запровадження гнучких умов праці та збільшення можливостей для зайнятості, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

  Трудові правовідносини в Україні регламентовані в цілому Кодексом законів про працю України, прийнятим ще в 1971 році, який не відповідає сучасним вимогам та реаліям ринку праці. Тенденцією сучасного ринку праці є застосування таких форм організації трудової діяльності, які б дозволили підвищити ефективність праці, сприяти збільшенню прибутку роботодавців та водночас задовольнити життєві потреби працівника. До таких форм можна віднести гнучкий та дистанційний режими роботи, що створюють додаткові можливості для забезпечення належного поєднання працівниками сімейних та трудових обов’язків, сприяють зростанню зайнятості серед окремих верств населення – осіб з інвалідністю, неповнолітніх, працівників похилого віку тощо.

  Потенційною перевагою гнучких форм організації праці є можливість оптимізації виконання трудових функцій в межах свого робочого місця та вивільнення у зв’язку з цим часу для ведення домашнього господарства, вирішення побутових питань, відпочинку тощо.


   

   

   

 • Про основні причини настання нещасних випадків на підприємствах з водопостачання

  Про основні причини настання нещасних випадків на підприємствах з водопостачання

  За даними Державної служби України з питань праці, основними причинами  виникнення нещасних випадків на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України є:

  виконання робіт без оформлення нарядів-допусків;

  незабезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту та/або невикористання їх працівниками під час виконання ними робіт підвищеної небезпеки;

  незабезпечення працівників засобами контролю повітряного середовища;

  низький рівень виробничої дисципліни, культури виробництва, безвідповідальність посадових осіб та безпечність виконавців робіт підвищеної небезпеки.

  Державна служба України з питань праці звертає увагу на вимоги до забезпечення безпечного виконання робіт, контролю газоповітряного середовища під час виконання газонебезпечних робіт, забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту, наявності та справності вентиляційних систем і технологічного обладнання, а також своєчасність проведення медичних оглядів працівників, які допускаються до виконання робіт підвищеної небезпеки та стан виробничої дисципліни на підприємствах.


   

 • Рівень травматизму на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства

  Про рівень травматизму на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства

  Державна служба України з питань праці інформує: загалом у 2018 році в Україні на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства травмувалося 59 осіб, з них двоє осіб загинули.

  Упродовж п’яти місяців 2019 року травмовано 16 осіб, з них троє працівників загинули.

  За видами подій значна кількість нещасних випадків пов’язана з отруєнням газами під час виконання робіт в колодязях та інших закритих просторах – грабельних відділеннях каналізаційних насосних станцій.

  Довідково: водопровідно-каналізаційне господарство України є однією з найважливіших систем життєзабезпечення населених пунктів.

  У 1406 суб’єктів господарювання водопровідно-каналізаційного господарства працює 94932 працівники.
  Загальна протяжність водопровідних мереж в Україні становить понад 100 тисяч кілометрів, кількість насосного обладнання у системах водопостачання країни майже 15 тисяч одиниць, загальна протяжність каналізаційних мереж – 35 тисяч кілометрів.

  Значна частина водопровідних та каналізаційних мереж України знаходяться в аварійному стані і підлягають заміні та ремонту.


   

 • Роботодавець зобов'язаний створити здорові та безпечні умови праці на виробництві

  На підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства мають бути створені здорові та безпечні умови праці

  Із настанням літнього періоду зростає інтенсивність ремонтних, земляних і очисних робіт, робіт у колодязях, котлованах, траншеях, закритих просторах, що в свою чергу збільшує ймовірність настання нещасних випадків під час їх виконання.

  Загалом основними причинами виникнення нещасних випадків на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, за даними Державної служби України з питань праці, є: виконання робіт без оформлення нарядів-допусків;  незабезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту та/або невикористання їх працівниками під час виконання ними робіт підвищеної небезпеки; незабезпечення працівників засобами контролю повітряного середовища;  низький рівень виробничої дисципліни, культури виробництва, безвідповідальність посадових осіб та безпечність виконавців робіт підвищеної небезпеки.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області нагадує суб’єктам господарювання основні вимоги щодо організації виробничого процесу на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.

  Працівники, які виконують роботи з обслуговування споруд систем водопостачання та водовідведення, зобов’язані пройти відповідне навчання, перевірку знань  та інструктажі відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

  На всі професії і види робіт роботодавцем повинні бути розроблені інструкції з охорони праці.

  Під час виконання робіт  працівникам необхідно дотримуватися інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт.

  Працівники мають бути забезпечені спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту.

  Роботи на виробничих об’єктах мають виконуватися бригадою, до складу якої має входити щонайменше по двоє осіб.                                                                

  Оскільки, роботи у  водопровідних та каналізаційних колодязях, колекторах, є газонебезпечними, то при їх виконанні  необхідно дотримуватися наступних  вимог:

  на підприємствах має  бути розроблено інструкцію щодо виконання газонебезпечних робіт;

  до виконання газонебезпечних робіт допускаються особи віком не молодшим 18 років, котрі пройшли в установленому порядку медичний огляд, навчання, та перевірку знань;.

  роботи виконуються з наряду-допуску та під керівництвом відповідального керівника;

  роботи  у колодязях, підземних  комунікаціях, резервуарах та інших спорудах  виконується бригадою  у складі щонайменше трьох осіб.

  При цьому якщо один із працівників перебуває у закритому просторі, інші спостерігають за роботою та у разі потреби мають бути готовими надати допомогу.

  При цьому працівники мають бути належним чином забезпечені засобами індивідуального захисту.  

  Перед початком робіт з працівниками має бути проведено інструктаж з охорони праці та ретельно (за допомогою газосигналізатора) перевірено на загазованість робочий простір.

  Усі працівники, зайняті на роботах, мають пройти медичний огляд.


   

   

 • Анульовано дію низки дозволів, виданих місцевим суб’єктам господарювання

  Анульовано дію низки дозволів, виданих місцевим суб’єктам господарювання

  Відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про охорону праці» та пункту 17 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року за №1107, на підставі заяв суб’єктів господарювання, Управлінням Держпраці у Чернівецькій області анульовано дію дозвільних документів.

  Відповідними наказами територіального органу Державної служби України з питань праці  анульовано:

  дозвіл від  06.06.2019 року за  №0039.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Беженар Яні Дмитрівні;

  дозвіл від  06.06.2019 року за  №0038.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Беженар Яні Дмитрівні;

  дозвіл від 15.02.2019 року за №0020.19.77, виданий фізичній особі-підприємцю Яровому Вячеславу Валерійовичу;

  дозвіл від 15.02.2019 року за №0019.19.77, виданий фізичній особі-підприємцю Яровому Вячеславу Валерійовичу;

  дозвіл від 09.10. 2018 року за №0182.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Луківському Івану  Георгійовичу;

  дозвіл від 09.10. 2018 року за №0181.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Луківському Івану  Георгійовичу;

  дозвіл від 09.10. 2018 року за №0180.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Луківському Івану  Георгійовичу;

  дозвіл від 09.10. 2018 року за №0179.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Луківському Івану  Георгійовичу;

  дозвіл від 09.10. 2018 року за №0178.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Луківському Івану  Георгійовичу;

  дозвіл від 09.10. 2018 року за №0177.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Луківському Івану  Георгійовичу;

  дозвіл від 31.10. 2018 року за №0191.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Кушнірюку Івану Степановичу;

  дозвіл від 31.10. 2018 року за №0190.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Кушнірюку Івану Степановичу;

  дозвіл від 31.10. 2018 року за №0189.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Кушнірюку Івану Степановичу;

  дозвіл від 26.12. 2018 року за №0226.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Орищуку Нікіті Михайловичу;

  дозвіл від 26.12. 2018 року за №0225.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Орищуку Нікіті Михайловичу;

  дозвіл від 26.12. 2018 року за №0224.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Орищуку Нікіті Михайловичу;

  дозвіл від 26.12. 2018 року за №0223.18.77, виданий фізичній особі-підприємцю Орищуку Нікіті Михайловичу;

  дозвіл від 06.06. 2019 року за №0041.19.77, виданий товариству з обмеженою відповідальністю «Ніагара»;

  дозвіл від 06.06. 2019 року за №0040.19.77, виданий товариству з обмеженою відповідальністю «Ніагара».


   

   

 • При підвищеній температурі повітря графік роботи на підприємствах може бути змінено

  При підвищеній температурі повітря графік роботи на підприємствах може бути змінено

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  застерігає роботодавців та працівників щодо організації раціонального режиму роботи на підприємствах, в установах та організаціях у період підвищеної температури повітря.

  При роботах на відкритих місцевостях і температурі зовнішнього повітря плюс 35 за Цельсієм і вище, тривалість періодів безперервної роботи повинна складати 15 - 20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку не менше 10 хвилин в охолоджувальних приміщеннях.

  При цьому допустима сумарна тривалість термічного навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання не повинна перевищувати 4 - 5 годин і 1,5 - 2 години для осіб  без спеціального одягу.

  Робота при температурі зовнішнього повітря більше +37ºС за показниками мікроклімату є небезпечною (екстремальною).

  За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі.  Роботодавцям слід змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечірній час.

  В умовах підвищеної температури рекомендується допускати до роботи осіб не молодших 25 і не старших 40 років.

  В охолоджувальних приміщеннях, щоб уникнути негативного впливу на організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру повітря на рівні +24 -25ºС .

  Для захисту від надмірного теплового випромінювання працівникам необхідно використовувати спеціальний одяг, або одяг з натуральних тканин.

  З метою профілактики зневоднення організму рекомендується правильно дотримуватися питного режиму.

  Фахівці рекомендують вживання мінеральної лужної води, молочно - кислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих напоїв, кисневих коктейлів.

  Вживати  воду слід часто і в невеликих кількостях. При температурі повітря понад +30ºС і виконанні фізичних робіт,  потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину.


   

   

   

   

 • При підвищеній температурі повітря графік роботи на підприємствах може бути змінено

  При підвищеній температурі повітря графік роботи на підприємствах може бути змінено

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  застерігає роботодавців та працівників щодо організації раціонального режиму роботи на підприємствах, в установах та організаціях у період підвищеної температури повітря.

  При роботах на відкритих місцевостях і температурі зовнішнього повітря плюс 35 за Цельсієм і вище, тривалість періодів безперервної роботи повинна складати 15 - 20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку не менше 10 хвилин в охолоджувальних приміщеннях.

  При цьому допустима сумарна тривалість термічного навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання не повинна перевищувати 4 - 5 годин і 1,5 - 2 години для осіб  без спеціального одягу.

  Робота при температурі зовнішнього повітря більше +37ºС за показниками мікроклімату є небезпечною (екстремальною).

  За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі.  Роботодавцям слід змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечірній час.

  В умовах підвищеної температури рекомендується допускати до роботи осіб не молодших 25 і не старших 40 років.

  В охолоджувальних приміщеннях, щоб уникнути негативного впливу на організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру повітря на рівні +24 -25ºС .

  Для захисту від надмірного теплового випромінювання працівникам необхідно використовувати спеціальний одяг, або одяг з натуральних тканин.

  З метою профілактики зневоднення організму рекомендується правильно дотримуватися питного режиму.

  Фахівці рекомендують вживання мінеральної лужної води, молочно - кислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих напоїв, кисневих коктейлів.

  Вживати  воду слід часто і в невеликих кількостях. При температурі повітря понад +30ºС і виконанні фізичних робіт,  потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину.


   

   

   

   

 • Держпраці продовжує практику онлайн - прийомів

  Держпраці продовжує практику онлайн - прийомів

  Черговий онлайн – прийом у Держпраці України, на якому по фахову допомогу могли звернутися заявники Львівської області, відбувся учора, 20 червня.

  На онлайн –прийом звернулись представники підприємства та обласної профспілки працівників охорони здоров’я регіону.

  Подаємо найактуальніші запитання громадян.

  « Чи правомірно роботодавець, керуючись листом МСЕК, звільнив медичну сестру, яка  працювала  у закладі охорони здоров’я та отримала третю групу інвалідності»

  З таким запитанням звернувся завідувач юридичним відділом Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України Андрій Олійник.

  Начальник відділу з питань зайнятості Державної служби України з питань праці Світлана Стасюк наголосила, що  працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

  Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з врахуванням здібностей до професійної і побутової діяльності особи з інвалідністю. Види і обсяги необхідного соціального захисту особи з інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації. Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями.

  Комісія видає особі, яку визнано особою з інвалідністю або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації.

  Крім того, працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку.

  У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган покладається обов’язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.

  Згідно з частиною другої статті 55 КЗпП України робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

  Враховуючи вищенаведене, роботодавець повинен був перевести працівницю на легшу роботу у відповідності з медичним висновком, або вжити заходів щодо створення додаткового робочого місця. Робота в нічний час робітниці, навіть за її згодою, суперечить медичним рекомендаціям.

  Провідний інженер Товариства  з обмеженою відповідальністю «ОККО -Рітейл» Юрій Лазарєв звернувся фахівців Державної служби України з питань праці з прохання роз’яснити, які дозволи необхідно отримувати суб’єктам господарювання в територіальних органах Держпраці, відповідно до Порядку,  для  подання в Державну фіскальну службу України на отримання ліцензії на зберігання пального, оптову та роздрібну торгівлю пальним?

  Заступник начальника відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Державної служби України з питань праці Юрій Мар'єнко повідомив, що якщо роботодавець під час заправки ЛЗР автотранспортних засобів через паливороздавальні колонки (відкритий злив) виконує роботи підвищеної небезпеки (до прикладу, роботи у вибухопожежонебезпечних зонах та експлуатує паливороздавальну колонку, наприклад – обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищ)і, то йому необхідно одержати відповідні дозволи.

  Зокрема, якщо на паливороздавальному пункті зберігаються горючі рідини, в тому числі, дизельне паливо та/або бензин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас – 5000 т, то роботодавець повинен одержати дозвіл на такий вид роботи.

  Визначення вичерпного переліку робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, на які необхідно одержати дозвіл визначається в залежності від переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які експлуатує суб’єкт господарювання під час діяльності з урахуванням їх експлуатаційних характеристик та видів виконуваних робіт.

  Довідково: з 16 січня 2019 року кожен охочий може потрапити на онлайн-прийом до фахівців Держпраці України.

  Запис на онлайн - прийом проводиться у територіальних управліннях Держпраці.

  Практику онлайн - прийомів громадян фахівцями Державної служби України з питань праці запроваджено у 2016 році з метою економії часу та коштів заявників.

  Цьогоріч онлайн- прийом заявників з Буковини заплановано на четверте грудня 2019 року на 11 годину ранку.


   

   

 • Голова Держпраці Роман Чернега бере участь у 108-й сесії Міжнародної конференції праці у Женеві

  Голова Держпраці Роман Чернега бере участь у 108-й сесії Міжнародної конференції праці у Женеві

  Українська тристороння делегація, очолювана Міністром соціальної політики України Андрієм Ревою, за участю Голови Держпраці Романа Чернеги, бере участь у 108-й сесії Міжнародної конференції праці, що проходить у місті Женева (Швейцарія).

  Цьогоріч 108-а сесія Міжнародної конференції праці приурочена до 100-річчя Міжнародної організації праці.

  Міністр соціальної політики України Андрій Рева виступив із промовою, у якій акцентував увагу, зокрема, на необхідності, в контексті 100-річчя  Міжнародної організації праці, подальшого пошуку міжнародною спільнотою ефективних інструментів формування сприятливого майбутнього праці; підкреслив зусилля Уряду України щодо адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів та культивування принципів соціального діалогу.

  Андрій Рева зазначив: «Пріоритетом Уряду України є скорочення масштабів незадекларованої праці, виведення з тіньової економіки доходів та розширення можливостей гідної праці для усіх».

  Під час загальної дискусії було обговорено питання проведення в Україні соціальних реформ. Наголошено на результатах співпраці з МОП. Україна ратифікувала 71 конвенцію Міжнародної організації праці, а Програма Гідної праці МОП для України передбачає підготовку до ратифікації ще 10 конвенцій МОП.

  Також відбулася зустріч української делегації з регіональним директором МОП для країн Європи та Центральної Азії Хайнцом Кьоллером, у ході якої сторони обговорили актуальні питання співробітництва нашої держави з Міжнародною організацією праці.


   

   

 • З початку 2019 року між працівниками та роботодавцями укладено 1451 трудову угоду

  З початку 2019 року між працівниками та роботодавцями укладено 1451 трудову угоду

  У відділі з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області  повідомляють, що за результатами інспекційних відвідувань та інформаційно-роз’яснювальної роботи між роботодавцями та найманими працівниками укладено 1451 трудову угоду.

  У минулому, 2018, році таких угод було укладено 6366.

  Найбільше трудових угод укладалося у сфері торгівлі - понад 3 400 та промисловості - 1 633.

  Нагадаємо, що укладання трудових договорів регламентовано статтею  24 Кодексу законів про працю України - «Укладення трудового договору».

  Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

  Додержання письмової форми є обов'язковим:

  при організованому наборі працівників;

  при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

  при укладенні контракту;

  у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

  при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

  при укладенні трудового договору з фізичною особою;

  в інших випадках, передбачених законодавством України.

  При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію),  довідку про стан здоров'я та інші документи.

  Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.


   

   

 • Заробітна плата в області зросла

  Заробітна плата в області зросла  

  За статистичними даними, у квітні 2019 року середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника в області становила 7 698 гривень. І це на 20,4% більше, ніж за аналогічний період минулого, 2018, року.

  Про це було повідомлено журналістам на прес-конференції на тему подолання не задекларованої зайнятості в регіоні, що відбулася днями.

  Зазначено, що найвища середньомісячна заробітна плата у квітні 2019 року зберігалась традиційно в сфері фінансів та страхової діяльності -  12 750 гривень,  державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування  - 11 594 гривень,  промисловості  -  8 548 гривень,  у будівничій галузі  - 8 057 гривень, на транспорті, у сільському господарстві, кур'єрській діяльності - 7 572 гривень.

  «Лише зростання економіки дасть можливість збільшити мінімальну зарплату щонайменше вдвічі» , – про це днями в ефірі одного із українських телеканалів заявив Прем’єр - міністр України Володимир Гройсман.

  Глава Уряду наголосив, що друкарський станок – це не сценарій роботи Уряду.

  «Тільки той план, який я реалізую кілька років. Жодних друкарських верстатів! Тільки економіка - за рахунок детінізації і інвестицій», – додав Володимир Гройсман.


   

   

   

 • Питання підвищення розмірів середньої та мінімальної заробітних плат на порядку денному українського Уряду, - Андрій Рева на 108-й сесії Міжнародної конференції праці

  Питання підвищення розмірів середньої та мінімальної заробітних плат на порядку денному Уряду, - Андрій Рева на 108 -й сесії Міжнародної конференції праці

  З 10 по 21 червня 2019 року в Женеві проходить 108-а сесія вищого керівного форуму Міжнародної організації праці - Міжнародної конференції праці (МКП).

  Масштабний захід приурочено 100-річчю МОП, за участі тристоронньої делегації України на чолі з Міністром соціальної політики Андрієм Ревою, повідомляється на Урядовому порталі.

  18 червня, у рамках загальних дебатів, Міністр соціальної політики України виступив із промовою, у якій акцентував увагу, зокрема, на необхідності, в контексті 100-річчя Організації, подальшого пошуку міжнародною спільнотою ефективних інструментів формування сприятливого майбутнього праці; наголосив на результатах діяльності Уряду  України з підвищення розміру середньої та мінімальної заробітної плати, забезпечення справедливого розподілу результатів праці, впровадження професійних стандартів; підкреслив зусилля Кабінету Міністрів України з адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів та культивування принципів соціального діалогу, а також окреслив існуючі тенденції сучасного ринку праці у нашій державі.

  Принагідно було привернуто увагу до негативного впливу російської агресії на соціально-трудове та економічне становище населення, яке проживає на тимчасово окупованих державою - агресором територіях України.

  Окрім цього, у рамках участі делегації України у цьогорічній сесії МКП того ж дня відбулася зустріч Андрія Реви з Регіональним директором МОП для країн Європи та Центральної Азії Хайнцом Кьоллером, у ході якої сторони обговорили актуальні питання співробітництва нашої держави з Міжнародною організацією праці.


   

   

 • Найбільшу кількість неоформлених працівників виявлено на будівництві

  Найбільшу кількість неоформлених працівників виявлено на будівництві

  Найризикованіші галузі з не задекларованою зайнятістю  у Чернівецькій області  - будівництво, готельний та ресторанний бізнес, оптова та роздрібна торгівля, сільське господарство.

  На цьому наголосила на зустрічі з журналістами учора, вісімнадцятого червня, заступник начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Галина Кушнір.

  «На підставі даних інспекційної діяльності територіального органу Державної служби України з питань праці та кількості отриманих звернень про не задекларовану працю відслідковується, що найбільша кількість випадків неоформлених трудових відносин у будівництві, торгівлі, сільському господарстві, а також готельному та ресторанному», - підкреслила заступник керівника відомства.

  Посадовець також повідомила, що головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість так інших нормативно - правових актів та інспекторами праці органів місцевого самоврядування, з усього числа виявлених неоформлених трудових відносин, понад 40% - у будівельній галузі, 20% -  у торгівлі, понад 8% - у готельному бізнесі.  


         

 • Про відпустки не за графіком

  Про відпустки не за графіком

  Надання відпусток працівникам регламентовано Законом України «Про відпустки» та окремими положеннями Кодексу законів про працю України.

  Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

  При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

  Період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

  Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

  Суми, що належать до виплати за час відпустки (частину) виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачене угодою, яка стосується цієї особи і роботодавця.

  Враховуючи наведене, зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку, може бути проведена за узгодженням сторін трудового договору і за умови виникнення обставин, що змушують перенести щорічну відпустку.

  Якщо працівник просить перенести відпустку, наприклад за сімейних обставин, на інший період чи надати її в стислі терміни і роботодавець не заперечує щодо зміни у графіку періоду використання ним відпустки, то в заяві працівник може висловити своє бажання про одержання заробітної плати за неї в терміни, визначені між ним і роботодавцем і це не вбачається порушенням законодавства про відпустки.


   

   

 • Врегульовано питання щодо спрощення процедур надання та переоформлення гірничих відводів

  Врегульовано питання щодо спрощення процедур надання та переоформлення гірничих відводів

  Кабінетом Міністрів України від 12 червня 2019 року прийнято Постанову за № 500 „Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів”.

  Зазначеним актом врегульовано питання щодо отримання гірничих відводів відповідно до чинних законодавчих актів, зокрема, Закону України від 01.03.2018 № 2314-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі”, „Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”, „Про адміністративні послуги”, повідомляється на сайті Державної служби України з питань праці.

  Прийнята постанова дає можливість конкретизувати:

  перелік корисних копалин, на розробку яких не потребується отримання акту про надання гірничого відводу (користування нафтогазоносними надрами, користування надрами для розробки родовищ торфу та підземних вод (крім мінеральних);

  переоформлення актів про надання гірничих відводів за спрощеною процедурою у випадках продовження строку дії спеціального дозволу на користування ділянкою надр;

  норми погодження питань надання гірничого відводу із вимогами чинного законодавства в частині віднесення питання надання земельних ділянок для розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин, як для суспільних потреб.

  Реалізація зазначеної постанови Кабінету Міністрів України позитивно вплине на стан додержання суб’єктами господарювання гірничого законодавства та законодавства про надра, сприятиме підвищенню відповідальності суб’єктів господарювання, які отримали акти про надання гірничих відводів, щодо забезпечення безпеки людей та збереження майна, споруд та навколишнього природного середовища під час розробки родовищ корисних копалин, експлуатації гірничих об’єктів, ліквідації (консервації) гірничодобувних підприємств.


   

   

   

 • Подолання не задекларованої зайнятості в регіоні - пріоритетний напрям роботи Управління Держпраці

  Подолання не задекларованої зайнятості в регіоні - пріоритетний напрям роботи Управління Держпраці

  Про це заявила на зустрічі з мас-медіа заступник начальника Управління Держпраці Галина Кушнір.

  Посадовець територіального органу Державної служби України з питань праці  взяла участь у прес-конференції для місцевих та регіональних журналістів, яка відбулася сьогодні у залі Чернівецької обласної державної адміністрації.

  Тема прес-конференції - «Про результати діяльності державних відомств, спрямованої на подолання не задекларованої зайнятості в області».

  Так, Галина Кушнір розповіла про результати роботи Держпраці.

  Заступник керівника акцентувала на тому, що за п’ять місяців 2019 року фахівцями відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів  проведено 187 інспекційних відвідувань; виявлено 172 працівників, допущених до роботи без належного працевлаштування.

  За результатами інспекційних відвідувань та інформаційно-розяснювальної  роботи з початку року між роботодавцями та найманими працівниками укладено 1451 трудову угоду.

  Галина Кушнір також наголосила на тому, що на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України за №649-Р «Про заходи спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості  населення», Управлінням Держпраці спільно з територіальними органами ДФС та Пенсійного фонду України, іншими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування проводяться комплекс заходів.

  З початку року проведено 236 таких заходів, виявлено 291 незадекларованого працівника, легалізовано працю 432 працівників.    

  Участь у прес-конференції взяли представники Головного управління Державної фіскальної служби  та Головного управління Пенсійного фонду  України у Чернівецькій області Наталія Чернівчан та Майя Філіпець, а також директор департаменту соціального захисту Чернівецької ОДА Віталій Савкін.  


   

 • У спекотний період роботодавцям слід змінити порядок робочого дня на підприємствах

  У спекотний період роботодавцям слід змінити порядок робочого дня на підприємствах 

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  застерігає роботодавців та працівників щодо організації раціонального режиму роботи на підприємствах, в установах та організаціях у період підвищеної температури повітря.

  При роботах на відкритих місцевостях і температурі зовнішнього повітря плюс 35 за Цельсієм і вище, тривалість періодів безперервної роботи повинна складати 15 - 20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку не менше 10 хвилин в охолоджувальних приміщеннях.

  При цьому допустима сумарна тривалість термічного навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання не повинна перевищувати 4 - 5 годин і 1,5 - 2 години для осіб  без спеціального одягу.

  Робота при температурі зовнішнього повітря більше +37ºС за показниками мікроклімату є небезпечною (екстремальною).

  За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі. 

  Роботодавцям слід змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечірній час.

  В умовах підвищеної температури рекомендується допускати до роботи осіб не молодших 25 і не старших 40 років.

  В охолоджувальних приміщеннях, щоб уникнути негативного впливу на організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру повітря на рівні +24 -25ºС .

  Для захисту від надмірного теплового випромінювання працівникам необхідно використовувати спеціальний одяг, або одяг з натуральних тканин.

  З метою профілактики зневоднення організму рекомендується правильно дотримуватися питного режиму.

  Фахівці рекомендують вживання мінеральної лужної води, молочно - кислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих напоїв, киснево-білкових коктейлів.

  Вживати  воду слід часто і в невеликих кількостях. При температурі повітря понад +30ºС і виконанні фізичних робіт,  потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину.


   

   

   

   

 • Урядом упорядковано питання контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю

  Урядом упорядковано питання контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю

  З метою здійснення належного державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, відповідно до вимог статей 19 і 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та на виконання плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 13.12.2016 № 553 „Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 (протокол № 4), Уряд ухвалив постанову „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70”, яка передбачає внесення змін до Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, та Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70.

  Постановою передбачено:

  надання допомоги підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, які використовують найману працю, та господарським об’єднанням, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, щодо розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю з метою зарахування до нормативу таких робочих місць;

  визначення правових підстав та методики проведення планових та позапланових перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, та господарських об’єднань, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, Держпраці та її територіальними органами з питань додержання суб’єктами господарювання законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

  Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики України.


   

   

   

 • Вітання з Днем Конституції

  Вітання з Днем Конституції

  Шановні буковинці!

  Прийміть найщиріші вітання з Днем Конституції – Законом, що закріплює основні засади вільної, демократичної, правової країни.

  28 червня 1996 року відбулася історична подія, що  закріпила незалежність держави, в якій життя, здоров’я, безпека людини, її гідність є найвищою цінністю.   

  З нагоди відзначення Дня Конституції бажаю вам та вашим родинам здоровя, радості,достатку, злагоди та миру.

  Зі святом!

  З повагою, Іван Луцак – начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області


   

 • На ІІІ засіданні кластера 6 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС говорили про трудове законодавство та безпечні умови праці

  На ІІІ засіданні  кластера 6 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС  говорили про трудове законодавство та безпечні умови праці

  У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України відбулося ІІІ засідання кластера 6 (питання зайнятості, охорони здоров’я, соціальної політики та рівних можливостей) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС.

  В заході взяли участь делегація Європейського Союзу (Представництво Європейського Союзу в Україні, Європейська комісія з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів, Європейська служба зовнішніх справ), представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, Державної служби України з питань праці та Державної служби зайнятості України, повідомляється на сайті відомства.

  Директор департаменту з питань праці Держпраці Ігор Дегнера визначив прогрес у розробці Національного плану дій щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці, а також доповів про реформу інспекції праці, зокрема про боротьбу з неформальною зайнятістю та порушенням трудового законодавства.

  Заступник директора департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки - начальник відділу нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці Олександр Ігнатов доповів про імплементовані директиви та регламенти ЄС, які стосуються охорони здоров’я та безпеки праці на робочому місці.


   

 • Про результати роботи Управління Держпраці щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю у 2018 році

  Про результати роботи Управління Держпраці  щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю у 2018 році

  Управління Держпраці у Чернівецькій області повідомляє: за п’ять місяців 2018 року фахівцями Держпраці  здійснено   156 заходів контролю з питань дотримання законодавства про працю, якими охоплено 149 роботодавців, із них:  93 - юридичні особи, 43- фізичні особи-підприємці та інші.

  Серед перевірених суб’єктів господарювання:  48 -  підприємства приватної форми власності, 28 - державної,  13 - комунальної,  4 - колективної, 43 фізичні  особи - підприємці та 13 робочих органів виконавчих дирекцій Фондів.  

  За видами економічної діяльності: 24 перевірені  суб’єкти господарювання  - зі сфери промисловості, 23 - оптової та роздрібної торгівлі, 14 - будівництва, 12 - сільського господарства, 10 - транспорту і зв’язку, 9 - готельних комплексів, 16 - установ державного управління, 7 -  освіти та інші.

  У ході проведення контрольних заходів  головними державними інспекторами виявлено 354 порушення трудового законодавства. Із них майже 70 % порушень  зафіксовано на  підприємствах приватної власності і у фізичних-осіб підприємців.  Із загальної кількості порушень  53% -  порушення з оплати праці, а саме: заборгованість із виплати заробітної плати, недотримання мінімальних гарантій, невиплата компенсації в зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної плати та інші, 17% - порушення щодо оформлення трудових відносин, 15% - порушення щодо робочого часу і часу відпочинку.

  За результатами інспекційної роботи керівникам підприємств, установ, організацій  видано 88 приписів на усунення порушень. Складено та передано до суду 91 протокол  щодо притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності,  на підставі яких за рішеннями судів оштрафовано 38 посадових осіб на суму 18 850 грн.

  Один із основних напрямів роботи -  питання дотримання трудового законодавства у частині виплати заробітної плати, погашення заборгованості з неї.

  За січень-травень 2018 року на 17 економічно активних підприємствах, де допустили заборгованість із виплати заробітної плати, проведено інспекційні відвідування з питань дотримання законодавства про працю.  За результатами проведених перевірок на виконання вимог приписів погашено заборгованість із заробітної плати у сумі 1448,42 тис. грн. перед 409 працівниками.

  На підприємствах у ході перевірок здійснюється контроль за дотриманням роботодавцями мінімальних гарантійв оплаті праці, норм Генеральної, галузевих угод щодо мінімального розміру тарифної ставки робітника І розряду, міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці.

  З метою моніторингу ситуації з виплатою мінімальної заробітної плати та оперативного реагування на скарги громадян щодо порушення керівниками підприємств їхніх трудових прав в Управлінні проводиться аналіз звернень з цих питань.

  У ході здійснення контрольних заходів за січень-травень 2018 року порушень щодо недотримання мінімальної заробітної плати  не  виявлено.  Однак, у девяти  роботодавців виявлено  низку порушень щодо недотримання мінімальних  гарантій (невиплата заробітної плати  за роботу в нічний час;  за роботу у понаднормові години; за роботу у святкові дні), у 16 роботодавців  виявлено невиплату індексації заробітної плати.

  Пріоритетний  напрям діяльності Управління - запобігання використанню не задекларованої праці. Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на розвиток економіки області, життєвий рівень людей.

  За п’ять місяців нинішнього  року  інспекторами праці Управління виявлено 176 осіб, котрі працювали без належного оформлення, а саме: 31 працівник  без оформлення трудових відносин; 138 працівників без належного оформлення трудових відносин  (цивільно-правові угоди мали ознаки трудових), 2 працівники - підміна трудових відносин оформленням ФОП, 5 працівників прийнято на роботу без повідомлення органів ДФС.

  За результатами інспекційних відвідувань та інформаційно-роз’яснювальної роботи, проведеної територіальним органом Держпраці України,  укладено 512 трудових угод.

  Згідно із Постановою  КМУ від 17.07.2013  № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення»  Управлінням,  у межах повноважень, застосовуються штрафні санкції до суб’єктів господарювання  області за порушення трудового законодавства (ст. 265 Кодексу законів про працю України). 

  З початку 2018 року винесено 97 постанов щодо накладення штрафних санкцій за порушення трудового законодавства на суму  5041,206 тис. грн., з них за неоформлених працівників  -12 постанов на суму 3352,560 тис. грн.  

  З метою забезпечення контролю за належним оформленням трудових відносин роботодавцями області  керівниками Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області, Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області та Управління Держпраці у Чернівецькій області затверджено План спільних дій з виявлення фактів мінімізації заробітної плати найманим працівникам та використання праці неоформлених працівників на 2018 рік. Згідно із Планом проводиться спільна робота з виявлення нелегальної зайнятості та інших порушень трудового законодавства, а також обмін інформацією щодо суб’єктів господарювання - порушників трудового законодавства.

  На підставі матеріалів органів Пенсійного фонду України  інспекторами Держпраці здійснено інспекційні відвідування на 32 суб’єктах господарювання. У ході контрольної роботи виявлено 127 порушень трудового законодавства щодо 208 працівників.  Виявлено 26 неналежно оформлених працівників. За порушення норм законодавства про працю винесено 39 постанов про накладення штрафних санкцій на суму 1548,812 тис. грн.

  На підставі матеріалів Державної фіскальної служби  фахівцями Управління проведено 14 інспекційних відвідувань. Виявлено 15 неналежно оформлених працівників. За порушення норм законодавства про працю винесено 15 постанов про накладення штрафних санкцій на суму 1731,195 тис. грн.


   

 • За не задекларовану працю п’яти працівників, роботодавцю доведеться сплати 558 тисяч гривень штрафу

  За не задекларовану працю п’яти працівників,  роботодавцю доведеться сплати 558 тисяч гривень штрафу

  Факти неврегульованих трудових відносин  встановлено у ході інспекційного відвідування фахівцями відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно - правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області у товаристві з обмеженою відповідальність «Париж де Люкс», що займається підприємницькою діяльністю у Чернівцях.

  Інспекційне відвідування відбулося за результатами перевірки суб’єкта господарювання  фахівцями Головного управління Державної фіскальної служби України у Чернівецькій області.

  Під час інспекційного відвідування ТОВ «Париж де Люкс»,  головні державні інспектори Держпраці  виявили  не задекларовану зайнятість  п’ятьох працівниць, котрі надавали клієнтам закладу перукарські послуги. 

  Жодного документа щодо врегулювання трудових відносин  між ТОВ «Париж де Люкс» та працівницями  надано не було. Працівниць  було допущено до роботи без укладення трудових договорів, оформлених наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівників на роботу.

  Штрафна санкція за використання не задекларованої праці, накладена посадовими особами Управління Держпраці у Чернівецькій області на роботодавця, склала  суму у розмірі  558 450   гривень (п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч чотириста п’ятдесят гривень).


   

 • Відбудеться чергове навчання інспекторів праці органів місцевого самоврядування

  Відбудеться чергове навчання інспекторів праці органів місцевого самоврядування

  Управління Держпраці у Чернівецькій області організовує семінар-навчання для інспекторів праці з питань контролю за дотриманням законодавства про працю.

  До участі у навчанні  запрошуються інспектори праці та посадові особи органів місцевого самоврядування, на яких покладено виконання обов’язків інспекторів праці.

  Навчання відбудеться 26 червня о 14 годині за адресою м. Чернівці, вул. Поповича, 2, кабінет №35.

  Координують роботу семінару - навчання фахівці відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області.    


   

 • Здійснюючи підприємницьку діяльність, роботодавець порушив норми трудового законодавства

  Здійснюючи підприємницьку діяльність, роботодавець  порушив норми трудового законодавства

  Фізична особа - підприємець Ткач П.П., здійснюючи підприємницьку діяльність  з перевезення пасажирів у смт. Путила (Путильський район)  порушив низку чинних нормативно-правових актів законодавства про працю.  

  Факти порушення виявили головні державні інспектори відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області.

  Так, з окремими працівниками (двоє осіб), котрі були допущені до роботи,роботодавець не уклав трудових договорів. 

  За дане порушення (допуск до роботи осіб  без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу),на підприємця накладено штрафну санкцію  у розмірі  223 380гривень (двісті двадцять три тисячі триста вісімдесят гривень).

  У ході здійснення інспекційного відвідування фахівцями Держпраці у суб’єкта господарюваннявиявлено ще низку порушень чинного трудового законодавства, зокрема, в оплаті праці.

  Головні державні інспектори виявили, що нарахування заробітної плати в подвійному розмірі за роботу у святкові і неробочі дні та підвищеної оплати праці за роботу в нічний час працівникам не здійснювалось; 

  за окремі періоди не проводилась індексація заробітної плати;

  заробітну плату колективу  суб’єкт господарювання  виплачував  пізніше визначеного  законодавством терміну і без авансу.

  За недотримання встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, виплату їх не в повному обсязі на фізичну особу - підприємця посадовими особами Управління Держпраці у Чернівецькій області накладено штраф у розмірі 11 690 гривень.

  Загальна сума штрафних  санкцій  за порушення законодавства про працю,накладена на підприємця органом територіального органу Державної служби України з питань праці, - 238 793 гривні (двісті тридцять вісім тисяч сімсот дев’яносто три гривні). 


   

   

 • Держпраці застерігає роботодавців від порушення трудового законодавства

  Держпраці застерігає роботодавців від порушення трудового законодавства

  За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність.

  30 мінімальних зарплат за кожного працівника (111 690 гривень) у разі:

  фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;

  оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

  виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску.

  10 мінімальних зарплат  за кожного працівника (37 230 гривень) за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

  10 мінімальних зарплат за кожного працівника  (37 230 гривень) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

  3 мінімальні зарплати (11 690 гривень), якщо зафіксовано порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як на один місяць, виплата їх не в повному обсязі.

  1 мінімальна зарплата (3 723 гривень) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.


   

 • Під час жнивної кампанії аграріям слід посилити увагу за дотриманням промислової безпеки та охорони праці

  Під час жнивної кампанії аграріям слід посилити увагу за дотриманням промислової безпеки та охорони праці

  В області затверджено план невідкладних організаційно-технологічних заходів щодо організованого проведення збирання ранніх зернових культур урожаю нинішнього року.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  звертається до суб’єктів господарювання аграрного сектору з нагадуванням посилити увагу за дотриманням вимог чинного законодавства з охорони праці та промислової безпеки на агропідприємствах;  з метою запобігання нещасним випадкам під час проведення зернозбиральних робіт керівники сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств мають  взяти під особистий контроль стан охорони праці та виконати низку першочергових заходів:

  до роботи на тракторах, зернозбиральних комбайнах та інших самохідних машинах допускати осіб віком від 18 років, котрі мають відповідне посвідчення та пройшли медичний огляд;

  розробити схему руху транспорту по території з вказівкою дозволених та заборонених напрямків руху;

  закінчити ремонт та підготовку збирально - транспортних агрегатів;

  організувати ланки технічного обслуговування;

  обладнати місця відпочинку працівників, майданчики для зберігання техніки та паливно-мастильних матеріалів;

  підготувати поля, перевірити провисання проводів ліній електропередач;

  встановити огородження на всіх обертових частинах сільськогосподарських машин і механізмів, зерноочисних машин;

  очищення бункерів, технічне обслуговування та ремонт комбайнів проводити тільки при неробочому двигуні;

  укомплектувати  робочі місця, зернозбиральну техніку аптечками медичної допомоги;

  забезпечити всіх працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з існуючими нормами;

  провести перевірку акредитованими лабораторіями опору ізоляції та опору контурів захисного заземлення на зерноочисних токах;

  особи, які працюють на скиртуванні соломи, повинні пройти медогляд та дотримуватись всіх вимог безпеки при виконанні робіт на висоті;

  під час скиртування забезпечити працівників страхувальним знаряддям, засобами сигналізації та індивідуальним захистом;

  не допускати до експлуатації трактори, які не обладнані електростартерним запуском двигуна та з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі.

  Слід зазначити, що аналізуючи стан виробничого травматизму в агропромисловій галузі, встановлено:  виробничі травми стаються через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, порушення Правил дорожнього руху.

  Для попередження травмування працівників під час зернозбиральних робіт, важливо не допускати експлуатацію несправної техніки, агрегатів з відкритими ланцюговими, пасовими, карданними передачами.

  Варто пам’ятати! Усі види регулювальних, ремонтних, налагоджувальних робіт та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки проводять тільки після повної зупинки всіх агрегатів.

  Важливим є дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого на підприємстві, та організація контролю за їх дотриманням з боку адміністрації.

  Заборонено допускати до роботи працівників у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, хворих, а також тих, котрі не відпочили упродовж встановленого нормами законодавства часу.

  Перед початком  жнивних робіт всі працівники повинні пройти відповідний  інструктаж, а ті, хто виконують роботи та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (механізатори, водії, працівники зернотоків)   - спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці.


   

 • Вітання з Днем державної служби

  Шановні колеги!

  Сьогодні, 23 червня, в Україні відзначається День державної служби.

  Перший принцип здійснення державної служби -  служіння Українському народові, а головний обов’язок кожного державного службовця - повне додержання Конституції України та  недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина.

  Від якісного, ефективного, професійного виконання обов’язків державними службовцями певною мірою залежить майбутнє громадян, а, отже, і всієї країни.

  Впевнений, державні службовці, котрі сьогодні працюють у системі Державної служби України з питань праці, свідомі своєї місії й обов’язку долучитися до розвитку та становлення України, як суверенної, незалежної, демократичної й правової держави, яка гарантує своїм громадянам повноту прав і свобод.

  Вітаю, шановні колеги, з професійним святом.

  Бажаю здоровя, достойних звершень,  результативної роботи, професійного росту, бажання самовдосконалюватися й розвиватися.

  З повагою, Іван Луцак – начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області


   

   

 • На колегії облдержадміністрації обговорено стан дотримання законодавства про працю в області

  На колегії облдержадміністрації обговорено стан дотримання законодавства про працю в області

  Засідання колегії обласної державної адміністрації відбулося під головуванням керівника Чернівецької ОДА Олександра Фищука.

  Участь у засіданні взяв начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцак. Керівник територіального органу Держпраці  відзвітував на колегії про роботу відомства у 2018 році, оскільки одним із питань порядку денного розглядалося про стан дотримання законодавства про працю страхувальниками області.

  Іван Луцак повідомив, що за п’ять місяців 2018 року фахівцями відомства здійснено 156 заходів контролю з питань дотримання законодавства про працю, якими охопили 149 роботодавців.  Начальник Управління підкреслив, що у ході проведення заходів виявлено понад 350 порушень трудового законодавства. Майже 70% порушень  припадає на підприємства приватної власності та фізичних осіб - підприємців.

  Наголошуючи на пріоритетних напрямах роботи відомства, підкреслено, що такими є питання дотримання  трудового законодавства у частині виплати заробітної плати, погашення заборгованості; контроль за дотриманням роботодавцями мінімального розміру заробітної плати працівникам та мінімальних гарантій в оплаті праці; запобігання використання не задекларованої зайнятості.

  Щодо останнього напряму роботи, то керівник органу Держпраці наголосив на тому, що подолати цю складну соціальну проблему можна тільки спільними зусиллями державних контролюючих відомств, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, сумлінністю роботодавців, активністю громадян.

  «У цьому контексті маю на меті наголосити, що з першого січня 2017 року органи місцевого самоврядування отримали право здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю, - зазначив у ході колегії Іван Луцак. - У низці об’єднаних територіальних громад Буковини  введено посади інспекторів праці, у 20 ОТГ обов’язки інспекторів праці покладено на посадових осіб, відділ з питань контролю за додержанням законодавства про працю створено у Чернівецькій міській раді. Користуючись нагодою й присутністю на колегії голів та представників територіальних громад, звертаюся й наголошую на тому, аби діяльність інспекторів праці у громадах було пожвавлено. Роботодавці, котрі зареєстровані чи діють на території громад, мають бути якнайповніше поінформовані  щодо законодавства про працю, ризики у разі його порушення та відповідальність, у тому числі, у вигляді штрафних санкцій».   


   

      

   

 • Позитивні сигнали економіки дозволяють прогнозувати підвищення мінімальної заробітної плати

  Позитивні сигнали економіки дозволяють прогнозувати підвищення мінімальної заробітної плати

  Про збільшення до кінця нинішнього, 2018, року мінімальної заробітної плати до 4 200 гривень заявив днями в одному із телеефірів віце - прем’єр-міністр України Павло Розенко.

  «Переконаний, що та ініціатива, яку виголосили все таки не політичні сили, а Президент України, що ми маємо, щонайменше, зробити 4 200 гривень, у цьому році буде реалізовано», -  наголосив урядовець.

  За словами Павла Розенка, у питанні підвищення мінімальної заробітної плати «ніхто не гратиметься у популізм».  

  Віце - прем’єр - міністр запевнив, що на сьогодні є «позитивні сигнали економіки», які дозволяють прогнозувати підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до кінця року.

  «Ми маємо зростання економіки за перший квартал 2018 -го. І я переконаний, що ми реалізуємо цю досить важливу ініціативу Президента України», - підсумував Павло Розенко.    

  З першого січня  2018 року в Україні встановлено розмір мінімальної заробітної плати у 3 723 гривні.


   

 • До уваги суб’єктів господарювання! Надаються рекомендації щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

  До уваги суб’єктів господарювання!Надаються  рекомендації щодо продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

  Управління Держпраці у Чернівецькій області  роз’яснює:

  Стаття 21 Закону України “Про охорону праці” - «Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва» -  передбачає продовження строку дії дозволу на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

  З метою своєчасного продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Державна служба України з питань праці рекомендує за 20 днів до закінчення дії дозволу подати до територіального органу, що його видав, заяву за формою , згідно з додатком 5 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок) та оригінал дозволу.

  Якщо ж роботодавець порушив умови дії дозволу чи допустив виникнення  аварій та /або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Управління Держпраці у Чернівецькій області звертає увагу суб’єктів господарювання:

  законодавством не непередбачено продовження строку дії не чинного дозволу , зокрема, у разі звернення роботодавця за  його продовженням вже після закінчення строку дії дозволу  (лист Держпраці № 4004/3/5.3-ДП-18 від 18.05.2018).

  Управління Держпраці у Чернівецькій області підкреслює:

  при вирішення питання про продовження строку дії дозволу враховуватиметься, чи порушено під час строку дії дозволу роботодавцем його умови, зокрема, чи дотримано вимог законодавства з питань промислової безпеки та охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2 Порядку;

  чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що призвели до тяжких, або смертельних наслідків;

  чи закінчився строк дії дозволу на дату звернення суб’єкта господарювання за його продовженням.  

  Важливо!

  Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48, яка набрала чинності 08.02.2018 року, внесено зміни до Порядку, відповідно до яких частину машин, механізмів, устаткування та частину робіт підвищеної небезпеки віднесено до таких, які експлуатуються (виконуються) роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.


   

   

 • Сьогодні - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

  Сьогодні  -  День скорботи і вшанування памяті жертв війни в Україні   

  У зв’язку  з відзначенням Дня скорботи і вшанування памяті жертв війни в Україні, Президент держави Петро Порошенко звернувся до українського народу.

  «Дорогі співвітчизники! Цього дня 77 років тому розпочався найкривавіший період Другої світової війни. У жорстокому протистоянні колишніх союзників - сталінського та гітлерівського тоталітарних режимів - загинули десятки мільйонів людей.

  Український народ сплатив неймовірно високу ціну за визволення від нацизму та наближення спільної перемоги Антигітлерівської коаліції.

  Ця гірка правда не полишає нас. Майже кожна українська сім’я має свої болісні втрати рідних і близьких у тяжких боях, ворожій окупації, концтаборах, нацистському рабстві, від голоду й сталінських репресій.

  Вічна пам’ять усім загиблим.

  Ця всенародна вдячна пам’ять про жертовність наших дідів та прадідів, їхню нескореність - священна для кожного українця. Вона гуртує націю, додає нам наснаги, сил та рішучості у справедливій боротьбі з новоявленими російськими окупантами.

  Сердечна вдячність усім співвітчизникам старшого покоління, хто визволяв країну від ворога, хто вистояв і гартувався у полум’ї Другої світової війни, усім героям, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу державу.

  Вірю, що разом ми гідно здолаємо усі випробування на обраному шляху та побудуємо могутню, демократичну, європейську Українську державу.

  Слава Україні!"


   

 • Представлено аналіз і рекомендації міжнародних експертів з удосконалення національного законодавства

  Представлено аналіз і рекомендації міжнародних експертів з удосконалення національного законодавства

  На семінарі, організованому в рамках Проекту ЄС-МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці», що відбувся 21 червня, експерти Міжнародної організації праці представили результати аналізу і рекомендації щодо національної нормативно-правової бази з інспекції праці у контексті 81 і 129 конвенцій МОП.

  Участь у заході взяли Голова Держпраці Роман Чернега, Менеджер Проекту ЄС-МОП Антоніу Сантуш, Генеральний директор директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Юрій Кузовой, аташе з політичних питань у сфері зайнятості Представництва ЄС в Україні Мартін Шрьодер, член Комітету старших інспекторів праці ЄС Ева Ловіцка, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Данило Бондар, представники Міжнародної організації праці, організацій профспілок і роботодавців України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, посадовці Держпраці.

  Вітаючи учасників семінару, Голова Держпраці наголосив на винятковій ролі аналітичних матеріалів експертів Міжнародної організації праці у процесі гармонізації національного законодавства до норм права ЄС у сфері інспекції праці, відзначив масштабну роботу щодо узгодження повноважень і функцій Держпраці з положеннями конвенцій, повідомляє сайт Державної служби України з питань праці.

  Антоніу Сантуш представив до обговорення аналітичний звіт стосовно чинної нормативно-правової бази України з інспекції праці і рекомендації щодо її удосконалення, акцентувавши на проблемних питаннях, шляхах їх вирішення з огляду на положення конвенцій.

  Фахівці Держпраці поінформували аудиторію про актуальні повноваження інспекторів праці у процесі децентралізації.

  Свою позицію щодо шляхів удосконалення нормативно-правової бази з питань інспекції праці висловили представники профспілок і роботодавці.


   

 • На найбільшому оптово-роздрібному ринку західного регіону фахівці Держпраці роз’яснили підприємцям важливість дотримання трудового законодавства

  На найбільшому  оптово - роздрібному ринку західного регіону фахівці Держпраці роз’яснили підприємцям  важливість дотримання трудового законодавства

  Участь в інформаційно - роз’яснювальному заході, організованому Управлінням Держпраці у Чернівецькій області на комунальному підприємстві «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок», взяли  фахівці відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів відомства, зокрема, начальник відділу Юрій Пуріч та головний державний інспектор Олена Газдюк.

  Захід організовано спільно з фахівцями Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області.

  Під час зустрічі з підприємцями, котрі здійснюють на ринку підприємницьку діяльність, фахівці Держпраці роз’яснювали необхідність дотримання законодавства про працю, найперше, у частині декларування зайнятості та належного оформлення трудових відносин.

  «Чернівецька область входить до числа областей з найбільшою кількістю закладів торгівлі та обслуговування населення, - підкреслив під час спілкування з підприємцями Юрій Пуріч. - Управління Держпраці у Чернівецькій області наголошує на тому, що згідно з опрацьованими статистичними даними, найбільша частка неформальних працівників  регіону задіяно  саме в оптовій та роздрібній торгівлі, готельному та ресторанному бізнесах, а також у будівництві та сільському господарстві. Лише за п’ять місяців нинішнього, 2018, року  головними державними інспекторами Держпраці в області виявлено  176 осіб, котрі працювали  без належного оформлення трудових відносин».

  Аби підприємці не потрапляли до так званої  групи ризику й не наражати себе на сувору фінансову відповідальність у вигляді значних штрафних санкцій, суб’єктам господарювання розтлумачено про суми та про механізм накладення штрафів.

  Принагідно було зазначено, що нині розпочалася відпочинкова літня кампанія й чимало старшокласників та студентів місцевих вишів виявлять бажання попрацювати, у тому числі, й на підприємстві «Калинівський ринок».

  «Роботодавці мають пам’ятати, що використання праці дітей та молоді має певні обмеження, - наголосила під час інформаційно-роз’яснювального заходу головний державний інспектор Олена Газдюк.  – Субєкти господарювання зобов’язані  дотримуватися норм Кодексу законів про працю, а, отже, тривалість робочого часу для дітей залежить від їх віку. Для дітей віком від 16 до 18 років робочий час може становити 36 годин на тиждень, для дітей віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень».

  Посадовці Держпраці роздали підприємцям друковану тематичну продукцію та відповіли на численні запитання суб’єктів господарювання. 

  Заступник начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області  Галина Кушнір зазначила, що фахівці відділу  з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів проведуть інформаційно - роз’яснювальні заходи з питань дотримання трудового законодавства на всіх найбільших ринках та у великих торговельних центрах Чернівців.

  Аналогічний захід за участю інспекторів Держпраці відбувся у торговому центрі «Формаркет».


   

   

   

 • За грубі порушення трудового законодавства суд зобов’язав роботодавця сплатити понад 640 тисяч гривень штрафу

  За грубі порушення трудового законодавства суд зобов’язав роботодавця  сплатити понад 640 тисяч гривень штрафу

  Головними державними інспекторами відділу з питань додержання  законодавства про працю, зайнятість  та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області під час інспекційного відвідування  було виявлено  порушення трудового законодавства, зокрема,  щодо невиплати індексації заробітної плати та порушення строків виплати відпускних працівникам ТзОВ «Брусницька земля».

  Відповідно уповноваженими посадовими особами територіального органу  було накладено дві штрафні санкції у сумі 640 тисяч гривень та 3 200 гривень.

  Підприємство «Брусницька земля» звернулося до суду з позовом до Держпраці та оскаржило постанови у суді першої інстанції, отримавши рішення на свою користь про задоволення позову в повному обсязі.

  Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, Управління  Держпраці у Чернівецькій області  подало апеляційну скаргу з проханням скасувати наявне рішення суду, посилаючись на порушення судом норм матеріального права та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

   Управління Держпраці у Чернівецькій області чітко дотримується чинного законодавства та діяло  виключно у межах своїх повноважень, що було враховано судом  апеляційної інстанції. Апеляційну скаргу, подану Управлінням Держпраці, суд задовольнив  повністю.

  Таким чином, Держпраці відстояло інтереси держави у суді та зобов’язало товариство з обмеженою відповідальністю «Брусницька земля» сплатити штраф за грубі порушення законодавства про праці у сумі  643 200 гривень (шістсот сорок три тисячі двісті гривень).


   

 • Пріоритети у роботі - детінізація доходів і легалізація трудових відносин

  Пріоритети у роботі -  детінізація доходів і легалізація трудових відносин

  У засіданні колегії Державної служби України з питань праці, що відбулося днями, взяли участь представники центрального апарату Держпраці, керівники територіальних управлінь та державних підприємств, що входять до сфери управління Служби,  керівники органів влади Полтавської області.

  Учасники колегії проаналізували роботу відомства за 5 місяців 2018 року, окреслили основні аспекти і плани подальшої діяльності, повідомляється на сайті Державної служби України з питань праці.

  «Пріоритетом у роботі залишається процес детінізації доходів і легалізація трудових відносин. Кожна людина має усвідомити перспективи і переваги офіційного працевлаштування, розуміти всі ризики та наслідки, які виникають при отриманні зарплати «у конверті». Проведення інспекторами праці превентивних заходів, роз’яснювальної роботи, безперечно, дасть відчутний позитивний результат», – підкреслив  на засіданні колегії Голова Держпраці Роман Чернега.

  Також очільник Служби наголосив, що розв’язання цієї проблеми потребує тісної співпраці органів державної влади, соціальних партнерів та міжнародних експертів:

   «Ми маємо діяти злагоджено і оперативно спільно з Державною фіскальною службою, Пенсійним фондом, органами місцевого самоврядування, адже часові рамки жорсткі і ми повинні продемонструвати вагомі результати вже сьогодні. Керівництво держави поставило перед Держпраці низку важливих завдань. І одним з головних є зниження рівня «тіньової» зайнятості на ринку праці».

  Про стан реалізації органами місцевого самоврядування функцій державного контролю за додержанням законодавства про працю поінформував директор департаменту з питань праці Ігор Дегнера.

  З початку поточного року у 113 (76 %) із 148 міст обласного значення та 308 (48 %) із 638 об’єднаних територіальних громадах здійснено заходи щодо забезпечення реалізації делегованих повноважень, а саме: дане питання розглянуто на чергових сесіях відповідних рад, створено нові виконавчі органи або введені окремі посади інспекторів праці.

  Також Ігор Дегнера навів дані моніторингу заборгованості із заробітної плати. Станом на 01.06.2018 на вимогу інспекторів праці органів місцевого самоврядування підприємства-боржники погасили заборгованість із заробітної плати на суму 99 тис. гривень перед 80 працівниками.

  На колегії було заслухано керівників найбільших підприємств-боржників Полтавської області – ТОВ “Гадячсир”, ПрАТ “ПЛАСТ”, ТОВ “Техмолпром”. Заборгованість по цих підприємствах становила 55 % від загальної суми боргу по області.

  Обговорено і питання організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та розслідування причин виникнення професійних гострих і хронічних захворювань.

  На завершення засідання Голова Держпраці зазначив: «Сьогодні всі наші сили мають бути задіяні у боротьбі з “тіньовою” зайнятістю. Роботи з кожним днем буде тільки більше, тому ми повинні демонструвати свою компетентність, професіоналізм та неупередженість».

  Також Роман Чернега закликав керівників територіальних управлінь докласти максимальних зусиль для належного виконання завдань, щоб досягти високого рівня довіри людей до органів державної влади: “Інколи влучна, а головне, вчасна порада діє краще, ніж штраф. Превентивні заходи дають куди більший ефект, ніж санкції. Я в цьому переконаний”.


   

   

 • На семінарі для фахівців юридичних служб розглянуто останні зміни в законодавстві у сфері діяльності Держпраці

  На семінарі для фахівців юридичних служб розглянуто останні зміни в законодавстві  у сфері діяльності Держпраці

  У  центральному офісі Державної служби України з питань праці відбувся навчальний семінар з працівниками юридичних служб територіальних органів Держпраці.

  Захід було організовано  управлінням юридичного забезпечення державного відомства.

  Перед аудиторією виступив Голова Держпраці Роман Чернега. Акцентувавши увагу правників на новаціях законодавства, він закликав до конструктивної взаємодії юридичних служб з інспекторами праці, а також ефективної роботи щодо представлення інтересів служби в судових інстанціях.

  На семінарі розглянуто останні зміни в законодавстві у сфері діяльності Держпраці, обговорено питання організації правової, претензійно-позовної та договірної роботи юридичних служб, проблемні питання діяльності територіальних органів.

  Слухачі отримали від керівників структурних підрозділів Держпраці роз’яснення щодо дозвільної діяльності, надання адміністративних послуг, здійснення контрольних заходів з питань праці та охорони праці, проведення розслідувань нещасних випадків.


   

 • Про офіційне опублікування Наказу Мінсоцполітики «Про затвердження вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва»

  Про офіційне опублікування Наказу Мінсоцполітики «Про затвердження вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва»

  У бюлетені «Офіційний вісник України» від п’ятого червня 2018 року № 043 за номером 1532 опубліковано наказ Міністерства соціальної політики України від 12 квітня 2018 р. № 507 «Про затвердження вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 травня 2018 р. за № 569/32021.

  Цей наказ набирає чинності з п’ятого грудня 2018 року. Після набрання чинності наказом експертні організації повинні відповідати усім його вимогам, зокрема бути акредитованими Національним агентством з акредитації України як органи з інспектування, що здійснюють інспектування як третя сторона, повідомляється на сайті Державної служби України з питань праці.


   

 • Відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею

  ВідзначаєтьсяВсесвітній день боротьби з дитячою працею

  Із 1997 року 12 червня щороку відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day Against Child Labour).

  Закликаючи світ до здійснення ефективних заходів щодо викорінення примусової, шкідливої та небезпечної праці, а також експлуатації дітей, Міжнародна організація праці ухвалила Конвенцію від 17.06.1999 № 182 “Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці”, ратифіковану Законом України від 05.10.2000 2022-III.

  Державна служба України з питань праці  та її територіальний підрозділ - Управління Держпраці у Чернівецькій області- відповідно до покладених на них повноважень здійснюють державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про працю, зокрема з питань використання праці неповнолітніх, юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

  Упродовж нинішнього року Державною службою України з питань праці проведено 1150 заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю, під час яких інспекторами праці перевірялося питання застосування праці неповнолітніх.

  У 30 суб’єктів господарювання працювало 42 неповнолітніх особи віком від 16 до 18 років.

  Установлено, що в порушення законодавства про працю трудові відносини з 12-ма неповнолітніми працівниками було оформлено лише наказом роботодавця без обов’язкового укладення письмового трудового договору; одна дитина працювала у шкідливих умовах праці, одна – виконувала роботу понад встановлену тривалість робочого часу; 9 дітей працювали без оформлення трудових відносин.

  Порушення законодавства про працю неповнолітніх щодо обов’язкового проведення щорічних медичних оглядів та медичних оглядів при прийнятті на роботу допущено щодо 13 осіб.

  Загалом порушення прав дітей у сфері праці допущено у 17 (57 % від загальної кількості підприємств, де виявлені факти застосування праці неповнолітніх) роботодавців щодо 22 (52 %) неповнолітніх. Загалом  головними державними інспекторами Державної служби України з питань праці встановлено 44 порушення.

  За результатами перевірок ухвалено 9 рішень про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю на суму 781 тис. 830 грн; складено та передано до суду 13 протоколів про притягнення роботодавців до адміністративної відповідальності; матеріали 3 перевірок направлено до правоохоронних органів для відповідного реагування; видано 18 приписів щодо усунення порушень законодавства про працю, з них 4 приписи виконано. Проведено 1 283 інформаційно-роз’яснювальних заходи з питань застосування праці дітей, повідомляється на сайті Державної служби України з питань праці.

  Слід зазначити, що праця дітей національним законодавством не заборонена, зокрема стаття 196 Кодексу законів про працю України передбачає обов’язок для роботодавців дотримуватися квоти щодо працевлаштування молоді відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”.

  Виконання квоти поширюється на підприємства, установи, організації всіх форм власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб. Розмір квоти - 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

  При працевлаштуванні неповнолітніх осіб із числа безробітних законодавством передбачено компенсацію роботодавцям витрат на сплату єдиного соціального внеску протягом року.


   

   

 • На засіданні обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення обговорено результати заходів державного контролю, здійснені фахівцями Держпраці та визначено пріоритетні завдання

  На засіданні обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення обговорено результати заходів державного контролю, здійснені фахівцями Держпраці  та визначено пріоритетні завдання  

  Участь у засіданні обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, що відбулася учора у Чернівецькій обласній державній адміністрації , від Управління Держпраці взяли начальник відомства Іван Луцак  та заступник керівника Галина Кушнір.

  Основним питанням порядку денного засідання обговорювалася легалізація виплати заробітної плати та зайнятості населення, рівень оплати праці та вжиті заходи щодо його підвищення.

  Дане питання обговорювалося за участю представників департаменту соціального захисту населення  облдержадміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області, управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби, представників громадських інституцій регіону.

  До участі у роботі зібрання  було запрошено голів та представників  двадцяти об’єднаних територіальних громад області.  

  Головував на засіданні перший заступник голови Чернівецької ОДА,  голова обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення Михайло Павлюк.

  Про результати роботи головних державних інспекторів Управління Держпраці, спрямованих на подолання не задекларованої зайнятості в краї, забезпечення належного рівня оплати праці, погашення заборгованості заробітної плати  на економічно активних підприємствах на засіданні доповів начальник відомства Іван Луцак.   Він повідомив, що упродовж п’яти місяців нинішнього року фахівцями Управління Держпраці здійснено 156 заходів  контролю з питань дотримання законодавства про працю, якими охоплено 149 місцевих роботодавців. У ході проведення заходів державного нагляду у роботодавців виявлено 354 порушення трудового законодавства.

  «Майже 70% порушень законодавства  про працю  виявлено на підприємствах приватної власності й у фізичних осіб-підприємців. Понад половина виявлених порушень - в оплаті праці працівників, 17% - порушення щодо оформлення трудових відносин», - підкреслив Іван Луцак.  

  Окремою тезою на засіданні прозвітовано про роботу Управління Держпраці щодо дотримання трудового законодавства у частині виплати заробітної плати та погашення заборгованості.

  Так, заступник керівника Управління Держпраці Галина Кушнір повідомила, що фахівцями відділу з питань дотримання законодавства про працю, зайнятість та  інших нормативно-правових актів упродовж звітного періоду проведено інспекційні відвідування  на 17 економічно активних підприємствах регіону, де допустили заборгованість по заробітній платі.

  За результатами здійснення заходів  та на виконання вимог приписів, понад 400 працівникам місцевих підприємств, установ, організацій погашено заборгованість по заробітній плату у сумі майже півтора  мільйона гривень.

  Але найбільше занепокоєння і на цьому неодноразово наголошувалося на   засіданні обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення викликає стан не задекларованої праці в регіоні. Згідно опрацьованих аналітичних матеріалів,  найбільша частка неформальних працівників  задіяні у будівництві, сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, готельному та ресторанному бізнесах. Лише з початку року головними державними інспекторами Управління Держпраці виявлено 176 осіб, котрі працювали  без належного оформлення трудових відносин.

  За результатами інспекційних відвідувань та інформаційно-розяснювальної роботи , проведеної територіальним органом Держпраці, з працівниками укладено 512 трудових угод.

  Як наслідок, у ході засідання обласної робочої групи вирішено доручити  Управлінню Держпраці у Чернівецькій області проводити постійний аналіз сфер господарювання з метою виявлення ризиків використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин та забезпечити максимальний контроль у найбільш ризикованих видах господарської діяльності.

  Також відомству доручено підвищити ефективність заходів державного контролю за додержанням законодавства про оплату праці щодо розміру мінімальної заробітної плати та охопити контрольними заходами усіх роботодавців, котрі допустили виникнення заборгованості із виплати заробітної плати.

  «Водночас з метою профілактики порушень трудового законодавства на місцевих підприємствах, в установах та організаціях фахівці Управління Держпраці й надалі здійснюватимуть  інформаційно-роз’яснювальну роботу  серед роботодавців і працівників через надання методичних консультацій та роз’яснень, - повідомив начальник Управління Іван Луцак. - До слова, з початку року Управління проведено 640 інформаційних заходів з питань роз’яснення трудового законодавства».

  Під час засідання головам та представникам об’єднаних територіальних громад області керівниками територіального органу  Держпраці також наголошено на необхідності активізувати інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед роботодавців, котрі зареєстровані або здійснюють діяльність на території відповідної громади, зокрема, у частині легалізації трудових відносин та належної оплати праці.


   

   

   

   

 • Через порушення соціальних та трудових прав працівників підприємця зобов’язано сплатити штраф у понад 370 тисяч гривень

  Через порушення соціальних та трудових прав працівників підприємця зобов’язано сплатити  штраф у понад 370 тисяч гривень

  Факти порушення трудового законодавства виявили головні державні інспектори відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області, здійснюючи інспекційне відвідування   фізичної особи – підприємця Петрова А.О.

  Субєкт господарювання допустив у своїй діяльності низку грубих порушень законодавства про працю, зокрема, у частині оплати праці.

  Головні державні інспектори Держпраці встановили, що у торговельному закладі фізичної особи – підприємця упродовж двох років не нараховувалася та не виплачувалася індексація заробітної плати, чим було порушено соціальні та трудові права більше десятка працівників.

  Ознайомившись з робочою документацією суб’єкта господарювання, зокрема, табелями  обліку робочого часу також встановлено, що за роботу у святкові та вихідні дні підприємець  виплачував працівникам заробітну плату не у подвійному розмірі, як того вимагає Кодекс законів про працю, а як за роботу у звичайний робочий день.

  У ФОП Петрова А.О. фахівцями Держпраці встановлено й інші порушення чинного трудового законодавства.

  У сумарному підсумку штрафна санкція за порушення законодавства про працю, накладена на підприємця посадовими особами територіального органу Державної служби України з питань  праці - Управління Держпраці у Чернівецькій області, – становить суму у понад  376 тисяч гривень.


   

   

 • Сектор з питань експертизи умов праці Управління Держпраці інформує

  Сектор з питань експертизи умов праці Управління Держпраці інформує

  Фахівцями сектору з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Чернівецькій області  з початку  2018 року надано методично-консультативну допомогу та здійснено превентивні заходи з питань соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці на 61 підприємстві, із них:

  під час проведення планових перевірок з питань дотримання статті 7 Закону України „Про охорону праці”  - «Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці» - та статті  13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”  - «Пенсії за віком на пільгових умовах» здійснено превентивні заходи з питань атестації робочих місць за умовами праці на 46 підприємствах.

  Надано методичну та консультативну допомогу 15 підприємствам у проведенні атестації робочих місць за умовами праці з метою правильності встановлення пільгових пенсій та надання додаткових відпусток і доплат за роботу в шкідливих умовах праці.

  За результатами методично-консультативної та превентивної роботи підготовлено 46 довідок з методичними рекомендаціями підприємствам з питань атестації робочих місць за умовами праці щодо права працівникам на пільги та компенсації (додаткові щорічні відпустки, доплати до посадового окладу, скорочена тривалість робочого тижня, спецхарчування), у тому числі, право на пенсію за віком на пільгових умовах.

  Фахівці сектору взяли участь у підготовці та проведенні десяти засідань Комісії при Головному управлінні Пенсійного Фонду України у Чернівецькій області з питань призначення пенсій за віком на пільгових умовах, на яких розглянуто 39 заяв громадян.

  Здійснено особистий прийом 108 громадян, яким надано роз’яснення та консультації щодо їхнього права на пенсію за віком на пільгових умовах,  додаткові щорічні відпустки, доплати до посадового окладу, скорочену тривалість робочого тижня, спецхарчування за роботу у шкідливих та важких умовах праці.


   

   

 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Охорона праці – 2018. Управління ризиками: від концепції до впровадження». Проблеми і перспективи сфери охорони праці в Україні

  VI Міжнародна науково-практична конференція «Охорона праці – 2018. Управління ризиками: від концепції до впровадження». Проблеми і перспективи сфери охорони праці в Україні

  VI Міжнародна науково-практична конференція «Охорона праці – 2018. Управління ризиками: від концепції до впровадження»  організована редакцією журналу «Охорона праці» за підтримки Державної служби України з питань праці, Державної установи «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» та Міжнародної організації праці.

  Участь у заході взяли Голова Держпраці Роман Чернега, менеджер Проекту ЄС-МОП Антоніу Сантуш, керівник інспекції праці Литви Йонас Гріциус, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, директор ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» Володимир Чернюк, фахівці Держпраці, представники інспекцій праці Литви, Польщі,  Чехії, Білорусі, об’єднань роботодавців, профспілок, наукових установ та провідних підприємств України.

  Відкрив конференцію головний редактор ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» Дмитро Матвійчук. Він представив спікерів заходу й іноземних гостей, нагадав присутнім ключові події попередніх конференцій, презентувавши відео, й запросив Голову Держпраці до церемонії нагородження переможців конкурсу «Лідер року у сфері управління ризиками» за результатами роботи у 2017 році.

  Нагороду отримали: Відокремлений підрозділ «Хмельницька АЕС» Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», ДП «Електроважмаш» (м. Харків), фахівці з охорони праці Артем Новосьолов (ДП «Електроважмаш»), Олег Астаф’єв (Маріупольський ремонтно-механічний завод), Ірина Петченко (СП «Основа «Солсіф»).

  Вітаючи учасників конференції, Роман Чернега підкреслив винятково важливе значення таких зустрічей для вдосконалення національної системи безпеки і гігієни праці, особливо на етапі переходу на європейські стандарти. Охарактеризувавши стан травматизму на виробництві в Україні, Голова Держпраці поінформував учасників конференції про те, як реалізовуватиметься Концепція реформування системи управління охороною праці на основі ризик-орієнтовного підходу у нормативно-правових актах законодавства України, окреслив її цілі і завдання, етапи реалізації.

  «Увага до питань охорони праці, оцінка ризиків і запобігання їм має стати пріоритетом у нашому повсякденному житті», – підсумував свій виступ очільник Держпраці.

  Антоніу Сантуш розповів, як проходить процес імплементації положень шести європейських директив у законодавство України з питань безпеки, гігієни та інспекції праці. Як зазначив експерт, 27 % положень директив вже передбачено в національному законодавстві. Він наголосив на необхідності оптимізації законодавчого забезпечення даної сфери, адже багато підзаконних актів суперечать один одному.

  Про розробки Інституту медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України щодо розвитку медицини праці, а також пов’язані з соціально-економічними умовами виклики, що постали перед цією галуззю профілактичної медицини, повідомив доктор медичних наук, директор наукової установи Володимир Чернюк.

  Досвідом упровадження у своїх країнах оцінки ризиків під час розробки системи управління охороною здоровя та безпеки на підприємствах, імплементації директив ЄС з безпеки та гігієни праці поділився начальник відділу Національної інспекції праці Польщі Кароліна Глувчинська -Вольке, консультант Державної інспекції праці Литви Раймонда Снігієн і начальник відділу спеціального інспектування технічного обладнання Регіональної інспекції праці Чехії.

  З доповідями щодо інтеграції систем менеджменту безпеки, ризик-орієнтовного мислення, упровадження на підприємствах сучасної системи управління охороною праці виступили представники потужних підприємств України.

  Учасники обговорили проблемні питання професійної захворюваності в Україні, організацію медичних оглядів працівників, новітні інформаційні технології, що впроваджуються в системи управління безпекою і гігієною праці, а також особливості регулювання ринку експертних послуг.

  У рамках конференції відбулися майстер-класи, практикуми, інструктажі і презентація засобів індивідуального захисту.